Fă o programare!

ARII DE PRACTICĂ

Ramurile de drept în care ne desfășurăm activitatea

DREPT CIVIL

În domeniul dreptului civil acordăm consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru promovarea și susținerea următoarelor tipuri de acțiuni: acțiuni în revendicare, intabulare drept de proprietate, înscriere/ipotecă în cartea funciară, analiză titlu de proprietate, acțiuni în grănițuire
• acțiuni în constatare, acțiuni posesorii, acțiuni confesorii/negatorii privind dreptul de servitute, superficie, abitație, uzufruct
• acțiuni în evacuare, acțiuni în constatare prescripție achizitivă(uzucapiune), accesiune imobiliară;
• analiză, negociere, redactare/atestare contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, locațiune, comodat, arendare, donație, împrumut, antrepriză, mandat, depozit, rentă viageră, întreținere, tranzacție, etc.;
• acțiuni în anularea certificatelor de moștenitor, partaje succesorale, litigii testamentare.

DREPT PENAL

În domeniul dreptului penal acordăm consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru promovarea și susținerea următoarelor tipuri de acțiuni:
• în faza de urmărire penală (poliție, parchet, comisii de disciplină);
• în faza judecății (fond, apel și recurs);
• în faza căilor extraordinare de atac (contestații în anulare, revizuire);
• în faza executării pedepselor penale (contestații la executare, întreruperea și amânarea executării pedepselor, contestații împotriva încheierii judecătorului delegat, cereri de liberare condițonată);
• cereri ce au ca obiect reabilitarea judecătorească și de drept;
• cereri de contopire a pedepselor- art. 449 CPP ;
• cereri privind despăgubiri civile în cadrul proceselor penale.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

În domeniul dreptului administrativ acordăm consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru promovarea și susținerea următoarelor tipuri de acțiuni :
• analiza actelor administrative și a celor fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspecție fiscală)
• consultanţă privind oportunitatea, asistenţă, redactare, reprezentare în acţiuni în justiţie împotriva organelor administraţiei publice;
• reprezentarea și asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale (plângere prealabilă și contestație);
• reprezentarea și asistarea în cadrul procedurilor contencioase în fața instanțelor judecătorești competente de contencios administrativ și fiscal;
• reprezentarea și asistarea în contestațiile la executare împotriva titlurilor executorii din materie fiscală;
• reprezentarea și asistarea în invocarea și soluționarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale precum și în procesele privind suspendarea executării actelor administrative.

DREPTUL FAMILIEI

În domeniul dreptului familiei acordăm consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru promovarea și susținerea următoarelor tipuri de acțiuni:
• acțiuni de divorț prin acord, din culpa comună sau din culpa exclusivă a unuia dintre soți, divorț cu/fără copii; acțiuni în anularea/declararea nulității căsătoriei;
• acțiuni în partajarea bunurilor comune în timpul/după desfacerea căsătoriei; acțiuni de stabilire/majorare a pensiei de întreținere minor;
• acțiuni pentru exercitarea autorității părintești comune/exclusive;
• acțiuni pentru încuviințarea unor legături personale cu minorul; acțiuni în tăgada paternității, în contestarea recunoașterii de paternitate, acțiuni in stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei/purtare nume minor .

DREPTUL MUNCII

În domeniul dreptului muncii acordăm consultanță, asistență juridică și reprezentare în probleme legate de :
• încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă, răspunderea disciplinară și asigurarea disciplinei în muncă, răspunderea patrimonială în cadrul relațiilor de muncă;
• desfacerea abuzivă a contractelor de muncă, nerespectarea procedurii cercetării disciplinare, clauza de neconcurență -consultanță, notificări, negocieri, litigii privind salariul, despăgubiri, prejudicii materiale și morale;
• redactare, negociere clauze specifice contractului de muncă, asistență pentru optimizarea costurilor conexe resurselor umane;
• controalele autorităților cu competențe în domeniul relaților de muncă, contestații

DREPT CONTRAVENȚIONAL

În domeniul dreptului contravențional acordăm consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru promovarea și susținerea următoarelor tipuri de acțiuni:
• redactare și susținere plângeri contravenționale ;
• plângeri împotriva proceselor verbale întocmite de poliția rutieră potrivit OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice ;
• plângeri contravenționale – Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice ;
• plângeri împotriva proceselor-verbale întocmite de Garda de Mediu;
• plângeri împotriva proceselor-verbale întocmite de Inspectoratele Teritoriale de Muncă ;
• plângeri împotriva proceselor verbale întocmite de Direcțiile Vamale.