Fă o programare!
Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat prin Decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014 ca stipularea în contractul de împrumut a clauzei privind transmiterea către creditor a proprietăţii unui imobil de către debitor,

în cazul neachitării la scadenţă a sumei împrumutate, nu constituie o „convenţie legal făcută” în sensul prevederilor art. 969 C.civ., fiind bazată pe o cauză ilicită, întrucât este prohibită de lege. O asemenea stipulaţie are natura juridică a unei clauze penale, interzisă de Legea nr. 313/1879, în vigoare la momentul încheierii contractului, astfel încât nu poate avea nici un efect, fiind nulă absolut

Pe de altă parte, în raport de definiţia dată contractului de împrumut prin art. 1576 şi 1584 şi de dispoziţiile art. 966 şi 968 C.civ. cu privire la nevalabilitatea actului juridic, stipulaţia cuprinsă în contractul de împrumut privind transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, de la împrumutat la împrumutător, în caz de nerestituire la scadenţă a sumei împrumutate, contravine naturii juridice a acestui contract, întrucât potrivit normei imperative din art. 1088 C.civ., „la obligaţiile care au ca obiect o sumă oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală, afară de regulile speciale în materie de comerţ, de fidejusiune şi societate.”

Ca atare,  principiul libertăţii contractuale ca şi cel al forţei obligatorii a contractului nu pot justifica validitatea unei astfel de clauze penale în contractul de împrumut, întrucât conform art. 969 C.civ. numai „convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”, iar potrivit prevederilor art. 5 C.civ., „nu se poate deroga prin convenţii … la legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri.”

Prin sentinţa civilă nr. 324 din 26.01.2011, Tribunalul Timiş, Secţia civilă a admis acţiunea formulată de reclamantul D.A. împotriva pârâtului Ş.G. şi, în consecinţă, a constatat că prin contractul autentificat sub nr. xxx2 din 14.11.2008 s-a transferat dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF nr. 406390 Timişoara (pe hârtie CF 4951) nr. cad. 14356/1/1 – teren intravilan în suprafaţă de 7496 mp şi nr. cad. 14356/1/4 – teren în suprafaţă de 0030 mp, situat în Timişoara de la pârât la reclamant ; a dispus ca hotărârea să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare între părţi, cu privire la imobilul descris mai sus; a dispus efectuarea menţiunilor privitoare la transferarea dreptului de proprietate în cartea funciară a imobilului ; a obligat pe pârât la 38.338 lei cheltuieli de judecată către reclamant.